Usługi

Usługi geodezyjne Gołdap

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi geodezyjne z zakresu:
 • Wykonywania map do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym obejmującym przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.
  Mapa do celów projektowych konieczna jest przy każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.

  Mapę wykonuje się na kopii aktualnej mapy zasadniczej pozyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Tyczenie budowli i przyłączy

  Tyczenie budowli i przyłączy polega na wyniesieniu projektu budowlanego w układzie geodezyjnym w stosunku do granic działek.
  Zgodnie z ustaleniami z kierownikiem budowy wytyczenie polega na zaznaczeniu w terenie elementów konstrukcyjnych zaprojektowanej budowli, tj. wytyczenie punktów załamań wykopu, wyznaczenie poziomu posadowienia parteru, osi, załamań budowli (narożników).
 • Inwentaryzacja powykonawcza

  Mapę z wynikami inwentaryzacji wykonuje się po wybudowaniu budowli wraz ze wszystkimi mediami wchodzącymi w zakres inwestycji.
  Sporządzenie inwentaryzacji jest niezbędne do odbioru budowlanego, założenia kartoteki budynku i zmiany użytku w działce.
 • Podział nieruchomości

  Podział nieruchomości polega na wydzieleniu mniejszych części gruntu z działki pierwotnej.
  Przy procedurze podziału nieruchomości sporządza się prawną dokumentację geodezyjną służącą do zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków, Księgach Wieczystych oraz przy czynnościach notarialnych.

  Ostatni etap podziału działki stanowi stabilizacja nowych punktów granicznych określających przebieg nowych linii granicznych.
 • Wznowienie znaków granicznych

  Usługa mająca na celu odszukanie lub wyznaczenie znaków (punktów) granicznych określających przebieg istniejących linii granicznych.
  Najczęściej wykonywana jest przed ogrodzeniem działki gruntowej, przed rozpoczęciem inwestycji lub po jej zakończeniu.
 • Kompleksowa obsługa inwestycji

  Prace geodezyjne polegające na sporządzeniu mapy do celów projektowych, wyniesieniu projektu w terenie poprzez wielokrotne tyczenia obiektów punktowych i liniowych, inwentaryzacji urządzeń podziemnych i naziemnych oraz wszystkich elementów zagospodarowania terenu, a także pomiary kontrolne i permanentny nadzór prac budowlanych.
 • Pomiary różne

  Wszelkie nietypowe prace geodezyjno-kartograficzne takie jak:
  • pomiary pionowości budowli wysmukłych tj. kominy przemysłowe, maszty telekomunikacyjne, mosty,
  • pomiary suwnicy,
  • pomiary odkształceń i przemieszczeń,
  • pomiary i obliczenia mas ziemnych.